Pojištění

Mgr. Romana Šimáně má sjednáno povinné profesní pojištění odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním právních služeb, a to formou hromadného pojištění advokátů zajišťovaného Českou advokátní komorou. Limit pojistného plnění je sjednán nejméně v zákonné výši a vztahuje se na poskytování služeb dle českého práva.

Řešení sporů

Klienti advokátní kanceláře, kteří jsou spotřebiteli, mají právo řešit jakékoli spory s advokátem, vzniklé v rámci spolupráce s advokátní kanceláří, u České advokátní komory, sídlem: Národní 16, 110 00 Praha 1, která je věcně příslušná pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s advokátem. Podrobné informace o řešení sporů najdete na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

AML

Advokátní kancelář Šimáně, IČO: 73630241, sídlem: Lucemburská 2013/24, Praha 3 Vinohrady, je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinna provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je společnost povinna shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta (jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby) a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřila.

Orgánem dozoru nad činností advokáta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1. Více informací najdete na webu komory www.cak.cz.

Ochrana osobních údajů

Advokátní kancelář Šimáně, IČO: 73630241, sídlem: Lucemburská 2013/24, Praha 3 Vinohrady, zpracovává osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační a platební údaje) klientů a oprávněných zástupců klientů v nezbytném rozsahu pro efektivní poskytnutí právní služby a ochranu práv a oprávněných zájmů klienta v souvislosti a na základě příslušné smlouvy o poskytování právních služeb. To platí i pro citlivé osobní údaje (zejména údaje o zdravotním stavu) a to pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je klíčovou podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Osobní údaje jsou chovávány po dobu:

  1. Poskytování právních služeb,
  2. Stanovenou příslušnými předpisy (zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, zákonem o účetnictví, zákonem o archivnictví a spisové službě, AMLZ),
  3. Nutnou pro případné řešení sporů a právní vynucení práv kanceláře.

Osobní údaje můžeme v nezbytném rozsahu předávat poskytovatelům služeb pro naši advokátní kancelář a orgánům veřejné moci a jiným institucím (např. banky) při plnění povinností dle právních předpisů.

Práva klientů při zpracování osobních údajů:

  1. Právo na přístup k osobním údajům – klient má právo od správce – Advokátní kanceláře Šimáně získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
  2. Právo na výmaz osobních údajů – povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
  3. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
  4. Právo na přenositelnost údajů – možnost klienta získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  5. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů – veškeré potřebné informace jsou dostupné na www.uoou.cz, nebo se ve věci obrátit na soud.

Kontakty:

Ve všech záležitostech souvisejících s poskytováním právních služeb, řešením sporů, AML, nebo se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: 6crf8y6

Doručovací adresa: Lucemburská 2013/24, 130 00 Praha 3 Vinohrady