romana simane

Mgr. Romana Šimáně

Mgr. Romana Šimáně absolvovala právnickou fakultu v roce 2006 a od té doby kontinuálně poskytuje právní služby. Po praxi podnikového právníka v oblasti zdravotnictví absolvovala koncipientskou praxi v advokátní kanceláři JUDr. Hany Bachrachové, LL.M. Advokátní zkoušky složila a samostatnou advokátní praxi zahájila v roce 2011.

V rámci své praxe dlouhodobě (přes deset let) spolupracovala s holdingem IT společností a zaměřovala se smlouvy v oblasti SW řešení – implementace, SaaS, agilní vývoj SW, servis a údržba SW, licenční smlouvy apod. Má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a revizí smluv v českém i anglickém jazyce, účastí na obchodních jednáních, vymáháním pohledávek. Pro korporátní klienty také zajišťovala soulad vykonávaných činností s právními předpisy, řešení pracovně-právní agendy – pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, vnitřní předpisy, formy zaměstnávání a spolupráce s externisty, poskytovala právní podpora managementu společností, zastupovala korporace před soudem v obchodních sporech i ve správních řízeních.

Věnovala se ale i právnímu zastupování jednotlivců v rodinném právu, převodech nemovitostí, pracovně-právních sporech, ve věcech náhrady škody včetně nemajetkové újmy, zdravotnického práva, zásahů do osobnostních práv apod.

Romana spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Jiřího Janouška – AK Janoušek.
Dlouhodobě zodpovídá pacientské dotazy v bezplatné sociálně-právní poradně Teva SOPO.