Obchodní právo

Našim klientům poskytujeme služby v oblasti obchodního práva, počínaje zakládáním obchodních společností, přes korporátní agendu, nastavení a správu jednotlivých orgánů, řešení obchodních záležitosti podnikatelů a společností, smluvní vyjednávání, připomínkování a tvorbu smluv, až po oblast fúzí a akvizicí.

 • Zakládání a správa obchodních společností – s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. – všechny právní formy, zajišťujeme i založení družstva, Evropské společnosti, nadace, nadačního fondu atd.
 • Tvorba a připomínkování smluv
 • Fúze, akvizice a přeměny společností – zvyšování a snižování základního kapitálu, přeměny akcií, fúze, akvizice, rozdělování obchodních společností a vše další.
 • Sporná agenda – pohledávky, obchodně-právní spory, forenzní komunikace s obchodními partnery klienta.
 • Pohledávky
 • Korporátní agenda – valné hromady, výroční zprávy, kontakt s obchodním rejstříkem, zajištění živností.

Občanské právo

Občanskoprávní agenda naší kanceláře zahrnuje široké spektrum služeb, které našim klientům poskytujeme v nejrůznějších - často obtížných - životních situacích. Podstatná část právního poradenství se nyní zaměřuje na významnou změnu v občanském právu, kterou je Nový Občanský zákoník (NOZ), účinný od 01. 01. 2014.

 • Smluvní agenda
 • Náhrada škody
 • Pohledávky
 • Majetkové vztahy a spory
 • Sousedské vztahy
 • Dědictví

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva zastupujeme jak zaměstnavatele, tak mezi naše klienty řadíme i zaměstnance. Právě tato oblast práva vyžaduje více, než jen hlubokou znalost platné právní úpravy. Právní služby tedy poskytujeme klientům s vědomím, že zaměstnanci jsou to nejcennější, co každý podnik má a naopak, že pro zaměstnance je jeho zaměstnání zdrojem životních příjmů. Řešíme tímto pohledem i rozsáhlé personální projekty, včetně přeměn poboček, outsorcingu, pomoci při outplacemenu, ale nabízíme i interní právní školení zaměstnanců i managementu, nebo tvorbu vnitřních personálních předpisů. Na některých projektech spolupracujeme s profesionály v oblasti HR.

 • Pracovní a manažerské smlouvy
 • Soudní a sporná agenda
 • Strategické pracovněprávní poradenství
 • Tvorba vnitřních předpisů
 • Řešení vzniku a zániku pracovněprávních vztahů
 • Agenturní zaměstnávání a outsourcing

Právo informačních technologií

Naše advokátní kancelář má významné a hluboké zkušenosti právem informačních technologií. Poskytujeme tyto služby dlouhodobě několika klientům, včetně největší české softwarové společnosti. Právě perfektní znalost prostředí IT společností (a českého trhu jako celku) nám umožňuje efektivně poskytovat poradenství v této oblasti, a to i pro zahraniční klienty, nebo např. pro české začínající společnosti (start-up), které řeší právní záležitosti v zahraničí nebo se zahraničním partnerem.

 • Softwarové právo, licence, smlouvy – licence, převody vlastnictví software, licenční ujednání, výhrady a smlouvy
 • Ochrana know-how a informací
 • Autorské právo, patenty
 • Doménové spory a nekalá soutěž – registrace, žaloby, nekalosoutěžní delikty
 • Poradenství pro start-upy
 • Elektronické komunikace a telekomunikace

Nemovitostní právo

V oblasti práva nemovitostí tvoří většinu agendy převody (darování, koupě, výměna) nebo nájmy bytů, nebytových prostor a domů, a to jak pro klienty - fyzické osoby, tak také pro realitní kanceláře nebo jiné komerční subjekty. Zajišťujeme však též právní služby spojené s výstavbou, údržbou a rekonstrukcí staveb a s investiční činností, včetně řešení územního a stavebního řízení, posuzování vlivu staveb na životní prostředí apod.

 • Převody vlastnictví a spoluvlastnictví
 • Nájmy a podnájmy bytů i nebytových prostor
 • Tvorba a úprava smluvní dokumentace
 • Územní a stavební řízení
 • Strategické poradenství v oblasti nemovitostí
 • Úschova kupní ceny a listin

Zdravotnické právo

Nesmírně dynamickým oborem práva je legislativa zdravotnická. Je nám ctí, že našim klientům můžeme nabídnout široké a v některých případech zcela exkluzivní služby, které vycházejí z dlouholeté zkušenosti z tohoto oboru. Právě s ohledem na tyto zkušenosti poskytujeme obvykle služby poskytovatelům zdravotní péče, zastupujeme však i pacienty při jejich sporech se zdravotnickými zařízeními.

 • Zakládání a přeměny zdravotnických zařízení
 • Právní poradenství v oblasti zdravotnictví
 • Tvorba informovaných souhlasů a dokumentace
 • Řešení úhrad od pacientů včetně nadstandardů
 • Sporná agenda, odškodné a vymáhání pohledávek
 • Zajištění činnosti etických komisí

Ostatní služby a poradenství

Valná většina našich služeb je zaměřena na dlouhodobé právní poradenství. Tomu odpovídá i exkluzivní nabídka ostatních právních služeb a strategického poradenství. Naše specializace jsou v tomto ohledu zejména dvě - (a) dlouhodobé (in-house) nebo časově omezené (interim) působení uvnitř společností formou paušálních služeb a (b) auditní činnost v oblasti forenzních disciplín, optimalizace právních služeb, auditů systému právní prevence a ochrany, a kontroly efektivity čerpání externích právních služeb.

Dále našim klientům zajišťujeme i úschovu peněz a dokumentů, dlouhodobou správu movitého a nemovitého majetku, a v neposlední řadě strategické právní poradenství a zprostředkování (a zaštítění) dalších služeb (Notářské, exekutorské, daňové, mediační, rozhodčí, insolvenční).

 • In-house poradenství
 • Interim projekty a krizové řízení
 • Auditní a kontrolní činnost
 • Depositní služby financí a listin
 • Správa movitého i nemovitého majetku
 • Strategické poradenství a zprostředkování dalších služeb