Počátek spolupráce

Na začátku spolupráce proběhne obvykle úvodní osobní setkání mezi klientem a advokátem. U jednoduchých případů se může jednat zároveň o setkání poslední, na kterém je vyřešen právní problém klienta. Většinou se však jedná o úvodní konsultační setkání, kde si ověříme, jestli se dané problematice věnujeme a máme na ni s klientem stejný náhled.

Odměna za právní služby

Hodinová sazba

Obvyklou a klienty často využívanou formou účtování odměny za právní služby je aplikace smluvní odměny formou tzv. hodinové sazby. Výše hodinové sazby je s klientem sjednána na počátku spolupráce a nemění po dobu celého řešení právního problému. Výhodou takové spolupráce je krom jiného možnost snadné průběžné úhrady (obvykle za uplynulý kalendářní měsíc), a především snadná kontrolovatelnost nákladů – klient je vždy informován kolik hodin právních služeb je na daný úkon čerpáno. Hodina práce pro klienta je vždy komplexní službou – účtujeme skutečnou práci, nikoliv administrativu, stručné dotazy apod.

Pevná sazba

Dalším typem smluvní odměny je sjednání pevné ceny za celé řešení právní záležitosti. Takovou odměnu je možné sjednat v případě, že je možné předem poměrně přesně odhadnout pracnost a náročnost právní pomoci. Pro klienta je výhodné, že se jedná o konečnou a nepřekročitelnou cenu právních služeb. Klient se zároveň může dostat na nejnižší dostupnou komplexní cenu právních služeb. Naše advokátní kancelář nabízí takovou formu spolupráce pouze ve vybraných právních případech, kde je takový způsob úhrady pro klienta korektní a pro obě smluvní strany efektivní.

Měsíční paušální platba

Zvláštním způsobem úhrady je paušální platba za právní služby. V takovém případě hradí klient advokátní kanceláři fixní měsíční platbu, dle toho, jaký objem služeb potřebuje dlouhodobě čerpat. Používáme ji s klienty v dlouhodobých vztazích, kde klientovi garantujeme, že se mu budeme pravidelně věnovat, budujeme systém právní prevence klienta, pravidelných konzultací a revizí smluv. Pokud si klient vyžádá právní pomoc nad rámec sjednaného měsíčního paušálu, využívá zvýhodněných hodinových sazeb.

Mimosmluvní odměna za úkon

Platbu za úkon používáme v praxi poměrně vzácně, byť je zákonem předpokládána jako standardní u smluvně-příkazních vztahů. Není-li přímé a konkrétní dohody o výši odměny, je odměna stanovena ve výši dle advokátního tarifu. Principem tohoto způsobu účtování je pro klienta platba za zákonem definovaný právní úkon. Finanční náročnost pro klienta bývá obvykle o něco větší než při použití hodinové sazby. Užívá se také k vyúčtování nákladů právního zastoupení v soudních sporech, přičemž v takové výši je hrazena stranou, která ve sporu nebyla úspěšná.

Snížená odměna

Ve výjimečných a odůvodněných případech poskytujeme právní konsultaci nebo právní služby zdarma, nebo jen za symbolický poplatek. Tuto možnost mají možnost čerpat vybraní klienti z řad neziskových organizací nebo jednotlivců v tíživé životní a finanční situaci.

Obchodní a fakturační podmínky

Advokátní kancelář Šimáně je plátcem DPH. Platby za právní služby jsou přijímány pouze bezhotovostním převodem na účet kanceláře, a to vždy na základě vystavené faktury. Úhradou je rozuměno připsání odměny na účet advokátní kanceláře. Faktura obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu a klientovi je předkládána v elektronické podobě, v listinné podobě vystavujeme faktury na žádost klienta.